PRIVACY POLICY BSIC Software

bsicsoftware.nl  |  bouwsoft.bsicsoftware.nl  |  groensoft.bsicsoftware.nl

Meer informatie over onze AVG regels lees je hier.

 1. Welke partijen zijn er?

In deze Privacy Statement (“Privacyverklaring”) wordt verstaan onder:

‘BSIC Software, Groensoft & Bouwsoft’: BSIC Software, met zetel te Postbus 273, 5060 AG Oisterwijk, Nederland, ingeschreven onder K.v.K. nummer 628566885 en B.T.W. nummer NL 15.18.67.331.B04.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met BSIC Software via haar platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens gebruikt?

BSIC Software hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens BSIC Software zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten, berichten over nieuwe producten of diensten, evenementen gerelateerd aan de werking van BSIC Software, de toetreding van nieuwe medewerkers, en andere marketingberichten. Je gegevens kunnen worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden. BSIC Software heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Zij is daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Zij zal bij een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

Privacy is voor BSIC Software een cruciaal begrip. We vinden het dan ook belangrijk je hierover zo uitgebreid mogelijk te informeren. Deze Privacy Statement (of “Privacyverklaring”) ontslaat BSIC Software bijgevolg van eventuele verdere informering op documenten, online websites of campagnesites, etcetera. Bij het gebruik van de website zal gewezen worden op de ‘legal corner’, waar deze Privacy Statement (of “Privacyverklaring”) onlosmakelijk deel van uitmaakt.
Klantgegevens worden door klanten zelf beheerd in haar of zijn klantaccount. Inloggegevens worden bij licenties afgegeven.

 1. Welke persoonsgegevens worden ingezameld?

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. BSIC Software erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij  manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

BSIC Software voldoet aan de hierboven opgenoemde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven onder titel 2. De gegevens zijn toereikend en niet overmatig.

 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Onder “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

BSIC Software treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Zij definieert het doel (titel 2) en de juridische en technische middelen voor de verwerking. Zij voert de verwerking echter zelf niet uit, dit doet de feitelijke verwerker.

 1. Wie is de feitelijke verwerker?

Onder “verwerker” wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die in opdracht van de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Als feitelijke verwerker wordt aangeduid: VPS NET, UK-2 Limited, Old Truman Brewery, 91 Brick Lane E1 6QL London, United Kingdom. De feitelijke verwerker is slechts verantwoordelijk voor de goede werking van de technische doorgifte van de gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloudportalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Deze verwerker biedt voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking, en voldoet bijgevolg aan artikel 16, §1 privacywet.

 

 1. Wat zijn mijn rechten?

De verantwoordelijke voor de verwerking, en/of de feitelijke verwerker, moet de Gebruiker tenminste de volgende informatie verstrekken, uiterlijk op het moment dat de gegevens worden ingezameld:

 • Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking: zie titel 1 en 4.
 • Naam en adres van de feitelijke verwerk: zie titel 5.
 • Doeleinden van de verwerking: zie titel 2.
 • Het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing:

BSIC Software verzamelt of verwerkt identiteitsgegevens met als prioritair doel de goede technische werking van haar portaal. De verzamelde gegevens kunnen, wanneer het technische en praktische luik is vervuld, gebruikt worden voor marketing doeleinden, doch de Gebruiker kan zich hiertegen ten allen tijde zelf verzetten via aangetekend schrijven. BSIC Software voldoet bijgevolg aan de voorafgaande bepaling.

 • Andere bijkomende informatie, met name: het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben:

Je hebt steeds een wettelijk recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. BSIC Software verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek gevolg te geven. Je kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten per post (zie titel 1) of per e-mail aan info@bsicsoftware.nl.

Je hebt het recht, wanneer je je identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond jouw persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek.

Je kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren per schrijven (post of info@bsicsolutions.nl)

 1. Worden er cookies gebruikt?

Bij een bezoek aan de website van BSIC Software worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van BSIC Software bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

BSIC Software gebruikt cookies om het bezoek aan de website te vereenvoudigen, en een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. De volledige details rond het cookiegebruik op de BSIC Software -website kan je nalezen in de ‘Cookie Statement’ (of “Cookieverklaring”).